Industriel symbiose

Symbiosepotentialer i Danmark og Tyskland

I FURGY CLEAN Innovation arbejder vi med at identificere symbiosepotentialer i programregionen. Vi etablerer samarbejde med kommuner og virksomheder og tilvejebringer det nødvendige beslutningsgrundlag for bedre ressourceudnyttelse i nye symbioser.

På baggrund af en indledende screening af industriintensiteten har vi på begge sider udvalgt et område for at undersøge symbiosepotentialer. Det er geografierne i  Nyborg Øst og Rendsborg.

Case: Nyborg

Nyborg Øst er i dansk kontekst et industritungt område med mange energiintensive fremstillingsindustrier inden for bl.a. fødevarer, plast og håndtering af farligt affald. Der er en høj udnyttelse af overskudsvarme fra Ekokem (det tidligere Kommunekemi) og Koppers Denmark, som i dag leverer mere end 90 % af den lokale fjernvarme i området. Fjernvarmen dækker Nyborg og Ullerslev og forsyner 7.700 husholdninger. Der er potentialer for at fjernvarmenettet udvides til et industriområde i vestlige del af Nyborg og Vindinge.

Vores foreløbige analyse viser, at der er mere industriel overskudsvarme, der kan bringes i spil, hvis fjernvarmenettet kan optage det. I analysen har vi kortlagt 12 industrivirksomheder inden for et område på 5 km2. Vi vil i det næste år i samarbejde med virksomheder og Nyborg Kommune udarbejde input/output ressourceanalyser og identificerer omfanget af komplementære ressource flows. Dette vil lægge til grund for tekniske og økonomiske feasibility studier af symbiosepotentialerne i Nyborg.

Allerede på et tidligt analysestadie kan vi skimte nogle interessante symbiosepotentialer, som vi vil undersøge nærmere i den kommende tid. Det er udnyttelse af organisk affald fra områdets mange fødevareproducenter til etablering af et biogasanlæg, udvidelse af fjernvarmenettet, udnyttelse af industriel overskudsvarme til opvarmning af havnebassin, tiltrækning af energiintensive virksomheder, såsom gartnerier og dambrug til at øge fjernvarmebehovet i Nyborg og bringe mere overskudsvarme i spil i området.

Case: Rendsborg

Området blev undersøgt i rammerne af et bachelor arbejde.

Området ligger nær Kiel og Flensborg og har en gunstig trafikal beliggenhed ved Kielerkanalen. Regionen er præget af energiintensive brancher, som f.eks. metal- og foderindustrien, og mangfoldige erhvervsområder i omegnen. Desuden udnytter svømmehallen overskudsvarme af de lokale forsyningstjenester og affaldshåndteringsvirksomheden udnytter biologiske affalde til at producere, strøm, varme og gødning.

Disse og andre specifikke betingelser i sammenhæng med industriel symbiose viser, at en detaljeret undersøgelse af området er spændende. Målet af sådan en undersøgelse var at identificere eksisterende og potentielle relationer imellem virksomhederne og styrke disse på grundlag af en omfattende strategiudvikling. Fokus var derved ikke udelukkende på udvekslingen af ressourcer, men også på opbygningen af et bæredygtigt netværk.

Med dette formål blev der gennemført undersøgelser af virksomheder og interviews med centrale aktører. Med hjælp af input/output analyser og en beregning af omkostninger blev yderligere relationer imellem aktørerne opdaget.

Resume som download:

Foto_Deckblatt_DK

Hele analysen finder du på den tyske side.