Demonstration Lab

Udvikling af en ny testfacilitet

For at styrke virksomheder i grænseregionen udvikler FURGY CLEAN Innovation en ny grænseoverskridene testfacilitet i Danmark.

“DK Live Energy Lab”, Vejle Nord

Vejle Nord er et område på cirka 15 km2 med mange anvendelsesformer, både som beboelse, detailhandel, kontorbyggeri, og forskellige former for industri. Netop områdets diversitet er centralt i den vision, som nu er under formulering under arbejdstitlen DK Live Energy Lab. Visionen skal være med til at kaste lys over, hvordan vi lokalt og i eksisterende byggeri kan skabe et så resilient og samspillende energisystem som muligt. FURGY CLEAN Innovation spiller en stor rolle i det vigtige analysearbejde.

Det unikke er, at mens andre initiativer ofte har fokus på etablering af ny energiinfrastruktur og nybyggeri, har er visionens fokus at udnytte eksisterende teknologi og energiinfrastruktur mere optimalt, og samtidig bygge bro til den fremtid hvor de nye energiteknologier er markedsmodne.

I foråret 2016 lavede Aalborg Universitet en analyse af potentielle demonstrationsprojekter i Vejle Nord med henblik på at udvikle, teste og demonstrere nye løsninger i eksisterende energidomæner. Denne analyse påpegede at centrale muligheder for udvikling af energisystemet især i udviklingen af 4. generations fjernvarme, fjernkøling, integreret produktion og lagring i kontorbyggeri og test af transportbrændsler.

Med udgangspunkt i disse anbefalinger er der igangsat en kortlægning, bla. i regi af FURGY CLEAN Innovation. Der tegner sig allerede tidligt i kortlægningsfasen et billede af lokalt overskudsvarme fra frysehusindustrien og tilsvarende et stigende fjernvarmeforbrug i takt med omkring 2300 boligers omstilling fra individuel opvarmning til fjernvarmopvarmning. Ligeledes er pumpningen af vand i området under luppen med henblik på at kunne agere mere fleksibelt ved inddragelse af buffertanke.

Green Tech Centeret, der ligger midt i Vejle Nord vil være udgangspunktet for demonstration og test i området, så der kan udvikles og testes løsninger i ”den virkelige verden” med henblik på formidling og salg i både indland og udland. Desuden indgår en lang række af lokale aktører både energiselskaber, virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner i projektet.