Relaterede projekter

FURGYFURGY

flere informationer

Formålet med projektet FURGY (2009-2012) var at samle et internationalt netværk om vedvarende energi og energieeffektivitet på tværs af grænsen.

I starten blev der lavet en undersøgelse af alle små og mellemstore virksomheder samt forsknings-og udviklingsorganisationer i programregionen, som arbejder inden for vedvarende energi og energieffektivitet eller supplerer andre virksomheder med deres kompetencer i værdikæden. Undersøgelsen var nødvendigt, da denne viden på daværende tidspunkt ikke fandtes. Projektets fokus var matchmaking, afholdelse af arrangementer, virksomhedsbesøg og understøtte samarbejdsprojekter.

For mere information, besøg venligst info.furgy.eu.

PE:RegionWeb_logo_PE_Region bearbeitet

flere informationer

Nordtyske og syddanske virksomheder står meget stærkt inden for viden om effektiv styring og anvendelse af elektricitet – lige fra elektronikudstyr og transport til industriel produktion og energiproduktion. En bevilling på 3 mio. euro fra EU og Region Syddanmark til det grænseoverskridende Interreg-projekt PE:Region (Power Electronics Region) skal sikre, at styrkepositionen udbygges yderligere i de kommende år, og at de stærke kompetencer kan skabe fundament for vækst og arbejdspladser.

Vækstmarkedet for vedvarende og alternativ energi, energieffektivitet og elektromobilitet forventes at stige kraftigt i de kommende årtier. Området, der ofte kaldes effektelektronik, præger den dansk-tyske grænseregion, hvor der er stærke virksomheder og omfattende viden på uddannelsesinstitutioner og i forskningsmiljøer.

PE:Region-projektet skal skabe synergi og et stærkt fundament for regionens aktører på området. Det overordnede mål for projektet er økonomisk vækst og øget beskæftigelse i den dansk-tyske grænseregion.

 

Projektnavn

 • Power Electronics Region (PE:Region) – Anvendelsesorienteret grænseoverskridende innovation inden for effektelektronik

Leadpartner

 • Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI)

Projektpartnere DE

 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Chair of Power Electronics (CAU)
 • Fachhochschule Kiel, Institut für Mechatronik (FH Kiel)
 • Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH)
 • Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (FuE FH Kiel GmbH)

Projektpartnere DK

 • Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI)
 • Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU-MMMI)
 • Sønderborg Vækstråd (SV)

Netværkspartnere

 • Erhvervsudvikling og forskning: CLEAN, IHK Flensburg, Fraunhofer ISIT og URS.
 • Virksomheder: FTCAP GmbH, Danfoss Silicon Power GmbH, Kristronics GmbH, Banke ApS, Flux A/S, Danfoss Power Electronics A/S og Clayton Power ApS

Prioritet

 • Prioritet 1: Innovation / Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet

Flere informationer…

carpeDIEM Carpe Diem

flere informationer

En af fremtidens største udfordringer inden for energiforsyningen er at kunne efterkomme energibehovet hos en eksponentielt stigende verdensbefolkning samtidig med, at de fossile energikilder reduceres. Dette projekt vil ved hjælp af energistyring af energikilder og -forbrug fokusere på en effektiv regulering af energitilførslen til bygninger og klyngebebyggelse, der anvender lokale energikilder som solpaneler på hustage for at kunne imødekomme et lokalt strømforbrug. Dette vil øge anvendelsen af lokale energikilder og mindske afhængigheden af fjerntliggende fossile energikilder. Når lokale energikilder samles og bruges mere effektivt, mindskes både CO2-udslippet og behovet for strøm samtidig med, at energitabet reduceres takket være en kortere transmissionstid. Der vil blive lagt vægt på virksomhedernes meget specifikke energiforbrugsmønstre og –forsyningsstrukturer fra regionen, kendetegnet ved adskillige grupperede turist- og landbrugsområder samt halvisolerede ø-områder.

I dette projekt bliver regionens specifikke energiforbrug og produktionsmønstre analyseret og et distribueret intelligent energistyringssystem (DIEM) bliver udviklet. På baggrund af disse analyser bliver der etableret simuleringsmodeller til koordinering af det reducerede CO2-udslip med diverse DIEM konfigurationer. Disse oplysninger skal tjene til at synliggøre de økonomiske fordele for virksomheder. Økonomiske analyser bliver udført til illustrering af de økonomiske fordele ved en DIEM konfiguration til bygninger. PR aktiviteter fremmer en mere intelligent energianvendelse og øger opmærksomheden for de teknologier, der står til rådighed. Projektet samler og styrker de grænseoverskridende og de internationale kompetencer indenfor intelligent energianvendelse, for at sikre, at regionen bliver frontløber og et ideal for andre regioner indenfor løsninger af EU’s klima- og energiopgaver. Ved projektets afslutning står viden og teknologi omkring distribueret intelligent energistyring til rådighed for virksomheder; klar til at blive implementeret i bygninger og klyngebebyggelse.

Flere informationer…

Large Scale Bioenergy Laboratory 2 (LSBL2)LSBL 2

flere informationer

Selvom biogassektorerne i den tyske og danske del af programområdet har udviklet sig forskelligt inden for de sidste årtier, står begge sektorer nu over de samme udfordringer: 1. Mangel på bæredygtige og billige biomasser, 2. Ineffektiv procesteknologi ved brug af sådanne typer biomasser, 3. Skæv koncentration af gødningsprodukter fra biogasproduktionen i forhold til landbrugsarealer, og 4. Begrænsede muligheder for at udnytte at biogas er en stabil og lagringsbar energikilde, som kan bruges når udbuddet af andre fornybare energikilder fluktuerer. Ved videreudvikling og materialisering af innovative processer og produkter på basis af resultaterne fra forgænger projektet (Large Scale Bioenergy Lab I), er målet med dette projekt at gøre biogassektoren økonomisk, økologisk og miljømæssig bæredygtig i forhold til disse udfordringer.

Projektnavn

 • Large Scale Bioenergy Laboratory 2 (LSBL2)

Leadpartner

 • Aalborg Universitet Esbjerg – Sektion for Energi Teknologi (AAU), Niels Bohrsvej 8, 6700 Esbjerg, DK
  Homepage: esbjerg.aau.dk

Projektpartnere DE

 • Fachhochschule Flensburg, Fachbereich für Maschinenbau, Verfahrenstechnik und maritime Technologie
 • North Tec Maschinenbau GmbH

Projektpartnere DK

 • Roskilde Universitet (RUC)
 • Ribe Biogas A/S
 • Al-2 Agro A/S
 • Solrød Biogas A/S
 • Linkogas

Netzwerkpartnere

 • Industrie- und Handelskammer Flensburg
 • Watt 2.0 e.V.
 • ZVO Energie GmbH, Reimar von Wachholtz
 • Biogas Akademie Campus GmbH
 • Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein
 • Dansk Fagcenter for Biogas
 • Vejle Kommune
 • Køng/Lundbye Biogas
 • AgroTech A/S

Prioritet

 • Prioritet 1: Innovation / Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet

Flere informationer…

rollflexRollflex

 

flere informationer

Innovationsprojektcentret RollFlex skal bidrage til udviklingen af det store markedspotentiale for bæredygtige energiløsninger, idet projektet gennem et tæt samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet (MCI) ved Syddansk Universitet, Kieler Nanolabor ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Stensborg A/S og FUMT R&D etablerer produktionen af fleksible solceller og lysdioder. Centret baserer på en rulle-til-rulle (R2R)-produktionsfacilitet på MCI, en R2R-facilitet hos FUMT R&D, en R2R-Nano Imprint Litografi (NIL)-facilitet hos Stensborg A/S og hos Kieler Nanolabor ved CAU.

Flere informationer…

RELIABLES Offshore logo_RELIABLES_Offshore

 

flere informationer

Forskningsprojektet RELIABLES Offshore modtager støtte fra Interreg Deutschland-Danmark via midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

RELIABLES Offshore går ud på at udvikle en metode til påvisning af materialetræthed i konstruktioner – også kaldet Structural Health Monitoring (SHM). Formålet med SHM er at forbedre sikkerheden, bæredygtigheden og økonomien i dynamisk belastede konstruktioner, f.eks. vindmølleparker og skibe. Til projektaktiviteterne benyttes offshore-forskningsplatformen FINO 3, som drives af forskningspartneren FuE. FINO 3 ligger i Nordsøen ca. 70 km ud for vadehavsøen Sild.

Beregninger af træthedsbrudstyrken i dynamisk belastede anlæg foretages generelt i projekteringsfasen. Herefter bliver anlægget fremstillet, samlet og drevet ud fra de beregnede resultater. Der gennemføres regelmæssige inspektions- og vedligeholdelsesprogrammer sideløbende med driften og udføres reparationsarbejde efter behov. Vedligeholdelsesarbejdet baseres i dag ikke på tilhørende beregninger af materialetrætheden, men understøttes empirisk af beregningerne fra projekteringen. Det er i sagens natur vanskeligt at forudsige aktiviteter på empirisk grundlag, når der er tale om innovative anlæg og/eller komponenter, og man derfor mangler pålidelig langtidserfaring – f.eks. havmølleanlæg, flydende platforme eller højt specialiserede skibe. Det er derfor nødvendigt at indkalkulere alvorlige komplikationer. Inden for offshoreenergiproduktion kan nedbrydning af en A-komponent på længere sigt medføre nedbrydning af hele anlægget på grund af dårlige adgangsforhold i uvejrsperioder om vinteren.

Den primære bevæggrund for anvendelsen af SHM på velkendte anlæg er ønsket om at opnå større sikkerhed og bæredygtighed og en bedre økonomi, dvs. at udvikle anlæg, der er både billigere i indkøb og mere sikre i drift.

SHM sætter eksperterne i stand til at beregne materialetrætheden på ethvert givet tidspunkt ud fra målinger af konstruktionens reelle belastningshistorik. På baggrund heraf er det muligt at beregne forudsigelser af den resterende udmattelseslevetid, som er langt mere pålidelige, fordi der tages højde for effekten af den reelle belastning i stedet for de statistiske modeller, der blev anvendt ved projekteringen. SHM kan således benyttes som grundlag for beslutninger om f.eks. det bedst egnede tidspunkt for udskiftning af komponenter og til forudsigelse af sikkerhedsproblemer, miljøfarer og økonomiske udsigter, når det skal afgøres, om levetiden for ældre anlæg skal forlænges. Når det er muligt at foretage pålidelige målinger af den akkumulerede materialetræthed, kan konstruktioner projekteres med mindre sikkerhedsmarginer, men et højere sikkerhedsniveau, øget miljøvenlighed og en bedre økonomi.

Projektpartnerne FH Kiel, SDU og FuE har påtaget sig at etablere et prøvningscenter for materialetræthed. Prøvningscenteret er unikt i Interregs tysk-danske programregion. Det skal understøtte regionale virksomheder ved at tilvejebringe teoretisk viden og de sidste nye målefærdigheder til analyse af vibrationer, materialetræthedsforsøg og numeriske beregninger. SDU er ansvarlig for vibrationsanalyse og FH Kiel for træthedsbrudstyrke. FEA-beregninger leveres af begge partnere. FuE stiller forskningsplatformen FINO 3 til rådighed.

Der er nedsat et RELIABLES Offshore-projektudvalg, som består af repræsentanter fra interesserede virksomheder, forskningsinstitutioner og sammenslutninger. De mødes regelmæssigt med projektpartnerne FH Kiel, SDU og FuE for at få de nyeste resultater, udveksle meninger samt fremlægge og diskutere deres krav til en vellykket anvendelse af SHM.

Projektet RELIABLES Offshore startede den 1.7.2016 og varer i 3 år.

Flere informationer…